INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.KOVILIS.LT TAISYKLĖS

  • Titulinis
  • INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.KOVILIS.LT TAISYKLĖS
Atgal

1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimo www.kovilis.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

 • 2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvė www.kovilis.lt, laikoma slaptai ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės

 • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.kovilis.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų  nuo dienos, kurią pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, gavo prekę bei Taisyklėse esančią informaciją, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis), atsisakyti Sutarties. Atsisakant Sutarties prekė turi būti grąžinama Pardavėjui. Prekės grąžinimui taikomos šių Taisyklių 9 punkte „Prekių gražinimas“ nustatytos sąlygos.
 • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

 • 4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės

 • 5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine prekybos svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • 5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1., punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

 • 6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinėje prekybos registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 • 7.1. Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodoma Eurais su PVM.
 • 7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 • 7.2.1. apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės www.kovilis.lt banko sąskaitą.
 • 7.2.2. apmokėjimas grynais atsiimant užsakymą iš prekybos vietos.
 • 7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

8. Prekių pristatymas

 • 8.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats iš sandėlio adresu Elektronikos g. 34, Panevėžys. 
 • 8.2. Pardavėjas užsakytų prekių nepristato.

9. Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas 

 • 9.1. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pirkėjas turi teisę per 14 dienų, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.
 • 9.2. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
 • 9.3. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje.
 • 9.4. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
 • 9.5. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti arba ją pakeisti. 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 • 10.1. Kiekvienos www.kovilis.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
 • 10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

11. Atsakomybė

 • 11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • 11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.kovilis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • 11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 11.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

 • 12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • 12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • 12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.